Илимий-изилдөө ишмердүүлүк

Илимий- изилдөө иштери:

“Атайын клиникалык дисциплиналар” кафедрасы билим берүү, илимий-изилдөө, усулдук жана тажрыйбалык ишмердүүлүгүн билим берүү стандарттарын жүзөгө ашыруу алкагына иш жүргүзөт.

  • илимий-изилдөө, илимий- практикалык жана эксперименталдык иштерди уюштуруу;
  • илимий жана эксперименталдык изилдөөлөрдүн натыйжаларын  окуу процессинде иштеп чыгуу жана жүзөгө ашыруу.
  • илимий, илимий-практикалык конференцияларга, семинарлар жана симпозиумдарга кафедра мүчөлөрүнүнүн катышуусу;
  • илимий долбоорлорду, гранттарды жана сынактарды иштеп чыгууга жана аткарууга катышуу. Калк арасында илимий, маданий жана педагогикалык билимди жайылтуу ж.б.

Илимий изилдөө иштеринин графиги
Студенттин илимий ишинин календарлык планы
Кесиптик өнүктүрүү планы