Басылмалар

 • Айдаралиев А.А., Боконбаев К.Дж., Кыргызстандын туруктуу өнүгүүсүнө тоскоолдуктар. LAMBERT Academiс Pablishing, Германия, 2018, с. 240.
 • Борбордук Азияда жер үстүндөгү жана аралыктан изилдөөлөр (Айдаралиев А.А., жамааттык монография). «City Print». Бишкек, 2019. 216 б.
 • Суу менен камсыздоо жана тамак-аш өндүрүшүндөгү техникалык регламенттер. Белов Г.В., Касымбеков Ж.О. Профессор Беловдун илимий мектеби. Бишкек, 2020. 220 бет.
 • Миокард инфаркты менен ооруган адамдардын диастоликалык жүрөк жетишсиздиги. Баитова Г.М. Бишкек, 2020. 152 стр.
 • Кыргыз Республикасында  колдонулуп жаткан курорттук, калыбына келтирүү жана салттуу медицина түшүнүгү жана терминдер (орусча-кыргызча терминдер сөздүгү). Бишкек, 2019. 114-б.
 • Медтерминология негиздери жана латын тили боюнча жетекчилик. КРнын Билим берүү жана илим министрлигинин грифи №256/1 10.03.2020-ж. Бекбоева Б.К., Сатывалдиева А.А. Бишкек. 140 б.
 • Латын тили боюнча тесттик тапшырмалар жана көнүгүүлөр жыйнагы. КРнын Билим берүү жана илим министрлигинин грифи № 425/1 03.06.2020 -ж. Бекбоева Б.К., Сатывалдиева А.А. Бишкек. 155.
 • Ич көңдөйү жана жамбаш органдарына операциядан кийинки  эрте калыбына келтирүүчү дарылоо/усулдук сунуштама: Түзүүчүлөр: Белов Г.В., Уметалиев Ю.К., Беков Т.А., Даминов Ч.C., Ибрагимова М.Д.,  Узаков Т.К.   Бишкек-Ош: Профессор Беловдун илимий мектеби. 2020. 30 б.
 • Стероиддик эмес сезгенүүгө каршы каражаттарга фармакологиялык көзөмөл жүргүзүү жана туура пайдалануу.  Фармацевтикалык сектор жана саламаттыкты сактоо адистери үчүн усулдук сунуштамалар/ Түзүүчүлөр: Эрмекова Д.У., Исмаилов И.З., Сабирова Т.С. «Бишкек, 2020, 40 бет.
 • Заара чыгаруу жана жыныстык системаларынын тутумдук анатомиясы. Окуу-усулдук куралы. Түзүүлөр: Эрмекова Д.У., Исмаилов И.З., Сабирова Т.С. «Бишкек, 2020, 40 бет.
 • Жүрөк – кан тамырлары системасынын тутумдук анатомиясы. Окуу-усулдук  куралы. Түзүүчүлөр: Акматов Н.А., Гайворонская Ю.Б. «Бишкек, 2020, 85 бет.
 • Лимфатикалык жана иммундук системаларынын тутумдук анатомиясы. Окуу-усулдук окуу куралы.  Түзүүчүлөр:  Акматов Н.А., Гайворонская Ю.Б. «Бишкек, 2020, 20 бет.
 • Борбордук нерв системасынын тутумдук анатомиясы. Окуу-усулдук куралы. Түзүүчүлөр: Акматов Н.А., Гайворонская Ю.Б. «Бишкек, 2020, 56 бет.
 • John W Peabody, Klara Oskombaeva, Memerian Shimarova, Venera Adylbaeva, Kanzaada Dzhorupbekova, Irina Sverdlova, Venera Shukurova, Zhyldyz Abdubalieva, Natalya Gagloeva, Ainura Kudayarova, Aizhamal Asanbekova Mukanbetovna, Nurgul Shoonaeva Dzhumagazievna, Violetta Vibornykh, Mimoza Satybaldieva Zhorobekovna, Enrico de Belen, David Paculdo, Diana Tamondong-Lachica, Daniel Novinson, Czarlota Valdenor, and Gyorgy Fritsche. A nationwide program to improve clinical care quality in the Kyrgyz Republic. //Journal of global health http://www.jogh.org/documents/issue202002/jogh-10-020418.htm
 • December 2020 • Vol. 10 No. 2 • 020418 pages 1-11 (журнал web of science платформасында жана medline базасында индекстелет)
 • Белов Г.В., Умурзакова Г.И. Бишкек жана Ош шаарларынын жашоочуларынын жүрөк-кан тамыр оорулары тууралуу тез жардамга кайрылуусуна учурдагы аба-ырайынын тийгизген таасири. // Курортология, физиотерапия и ДДТ маселелери. 2020. №6.  (Scopus)
 • Belov G.V., Seitova F.S., Umetalieva D.U. et al.  Anatomo-physiological and psychological aspects of adaptation of students from Indostan //   Journal of Integrative Medicine. ID is JIM-04-2020-OA-ER-0279. (Scopus).
 • Topchubaeva T.M. et al. Morphological features of the reproductive organs in bacterial vaginosis in experimental animals on the background of radionuclides uranium and hypoxia |// Think India Journal 2019Vol-22-Issue-14.December.
 • Aidaraliev A.A. «Mountain regions of Central Asia as factors of possible occurring tropical diseases» // Asian Pacific Journal of Tropical Medicine, Haikou, China, 2018, page 25.
 • Айдаралиев А.А., Тоо коомчулуктарын өнүктүрүүнүн жолдору, “Адам жана тоолор” эл аралык илимий – тажрыйбалык конференциясынын эмгектери//КРнын УИА жаңылыктары, №4, 2019, 13-15-б.
 •  Каипова А.Т., Белов Г.В., Касымбекова А.А. Алдардын төрөттөн кийинки мезгилиндеги дене салмагын жана мүчөсүн оңдоп түзөө//Курортология жана физиотерапия жаңылыгы. 2020.№1. 21-24-б.
 • Топчубаева Т.М. ж.б. Урандык калдыктар бар аймактарда жашап жаткан аялдардын жатындарынын облигаттык-анаэробдук флораларынын көрсөткүчтөрү//КазУМУ 2020.№1. 338-440-б.
 • Абдыганиев Н.А., Белов Г.В. Кыргызстандын түштүгүндөгү бийик тоолуу айылдардын окуучуларынын физикалык жактан өнүгүшүнүн жана анын функционалдык резервдеринин динамикасы //Кыргызстандын илим, инновациялар жана жаңы технологиялары 2020. №1.
 • Мамбетов М.А,  Алыбаева С.А., Белов Г.В. Буттун диабеттик нейропатия оорусун лимфожин  жана хивамат аппараттардын жардамында дарылоонун эффективдүүлүгүн баалоо    // Илим жана жаңы технологиялар. 2020.
 • Дюшеева Б.М., Иманакунов Б.И., Райымбеков Н.К Суудагы гексаметилентетраминдүү натрийдин жана кош сульфаддуу марганцтын өзара аркеттенишүүлөрүн окуп-уйрөнүү.Табигый-техникалык илимдер,  №9, Москва — 2020 (Импакт фактор – 0,18).
 • Эрмекова Д. У., Исмаилов И.З. Кыргыз Республикасынын НПВП-пропион кислоталарынын туундуларынын фармацевтика базарынын коньюктурасын талдоо. Эл аралык прикладдык жана фундаменталдык изилдөөлөр журналы.– 2020. – № 2 –  59-63-б.
 • Эрмекова Д. У., Исмаилов И.З. Кыргыз Республикасындагы уксус кислоталарынын туундулары тобунун стероиддик эмес сезгенүүгө каршы препараттарынын фармацевтикалык базарын толдоо контенти. Авиценна жарчысы 2020, №1 –74-81-б.
 • Узаков О. Ж., Ахунбаев С.М., Комиссарова С.Ю., Алымкулов А. Т. (COVID-19) таажылуу вирус инфекциясынын эпидемиясы шартындагы адамдардын тынчсыздануулары. Илим жана тажрыйбалар бюллетени. 2020. Т. 6. №9. (Импакт фактор – 0,221) https://doi.org/10.33619/2414-2948/58/13
 • Токтоналиева Н.У., Токтоналиев И.У. КРнын фармацевтика кызматкерлеринин чөп өсүмдүктөрүнөн жасалган дарылоо препараттарына карата мамилелерин окуп-үйрөнүү. // Илимдер жана тажрыйбалар бюллетени.  – Нижневартовск, Россия, 2020. — Т. 6. — № 8. —  130-134-б. Импакт-фактор 0,291.
 • Токтоналиева Н.У., Токтоналиев И.У. Фармацевтикалык өндүрүшкө тиешелүү болгон  өндүрүш тажрыйбаларынын тарыхы жана стандарттарын жүзөгө ашыруу. (кароо). // Илимдер жана тажрыйбалар бюллетени – Нижневартовск, Россия, 2020. — Т. 6. — № 9. —130-134-б. Импакт-фактор 0,291.
 • Токтоналиева Н.У., Токтоналиев И.У. Кыргыз республикасынын Бишкек шаарынын жашоочуларынын арасында биологиялык активдүү кошулмаларды колдонууларын окуп-үйрөнүү.// Илимдер жана тажрыйбалар бюллетени.  – Нижневартовск, Россия, 2020. — Т. 6. — № 3. — 130-134-б. Импакт-фактор 0,291.
 • Абдуллоев А.О., Жусупов А.Б., Амирбеков М., Акматова Э.К., Саидов Ф.Ч., Назаров Д.Б. Тажикстан республикасындагы эчкилердин өпкөдөн сезгенүү жугуштуу оорулары жана майда кепшөөчү жаныбарлардын чума ооруларына каршы эчкилердин комплекстүү вакциналарын жасоо мүмкүнчүгун окуп-үйрнүү. К.И. Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университетинин Жарчысы -2020. — № 1 (52). — С. 63-67. — Импакт-фактор 0,043.
 • Джумагулов Э.К., Усубалиев Н.Н., Чотбаева Э.А. Медициналык факультеттердин чет өлкөлүк студенттердин окуп-үйрөнүп жаткан дисциплиналарга кызыгуусун арттыруу максатында, илимий-изилдөө иштеринде компьютердик технологияларды колдонуу мүмкүнчүлүгү. //Илим жана билим берүүнүн өнүгүү тенденциялары, Бишкек, 2020.
 • Айдаралиев А.А., Боконбаев К.Дж, Молдобеков Б.Д. Климаттын глобалдуу өзгөрүү шартында Борбордук Азия тоо коомчулугун туруктуу өнүктүрүү маселелери // КРнын УИАнын докладдары, Бишкек, 2018, 50-58 б.
 • Курманова Г.А. «Манас» эпосу — кыргыздардын элдик оозеки чыгармачылыгынын жана рухий маданиятынын уникалдуу эстелиги // КЭАУ Жарчысы 2020. №1
 • Исакова А.Т. Орус тили сабагында чет элдик студенттердин сөздүк курамын кеңейтүү // Вестник МУК №1(40), 2020. С.48-54
 • Белов Г.В., Мамбетов М.А., Алыбаева С. Диабеттик нейротерапиясы бар ооруларды калыбына келтирүүдөгү физиотерапиялык ыкмалар (адабий сереп) // Кыргызстан медицинасы. 2020. №1. 11-21-б.
 • Узаков Т.Б., Узаков О.Д., Тилеков Э.А., Уметалиев Ю.К., Белов Г.В. Кеңири жайылган абдоминалдык (ички органдар) хирургия операцияларынан кийи оорулууларды комплекстүү калыбына келтирүүдө Хитозанды колдонуу. Кыргызстан медицинасы. 2020. №1. 33-37-б.
 • Белов Г.В. Шайхслам Килибаевич Батырхановдун жетимиш жылдыгына карата // Кыргызстан медицинасы. 2020. №1. 64-65-б. 
 • Султанова Т.Т. Медицина мектебинде чет өлкөлүк студенттерди орус тилинде онлайн-окутуудагы негизги кыйынчылыктар // «Педагогикалык илимдердин аспектилери жана тенденциялары» жыйнагы (VII),2020.
 • Осмоналиев К.Ж., Султанмуратов М.Т., Белов Г.В. Интервенциялык кардиологиянын азыркы абалы: өнүгүү этабы (адабиттарга сереп салуу) // Кыргызстан медицинасы. 2020. №2. 28-30.
 • Мизин В.И., Ежов В.В., Северин Н. А., Загоруйко В.А., Яланецкий А. Я., Белов Г.В., Махмадиев А.К. Санаториялык-курорттук дарылоодо жана медициналык реаблитацилоодо энотерапияны колдонуу [Применение энотерапии в санаторно-курортном лечении и медицинской реабилитации] // Кыргызстан медицинасы. 2020. №2. 31-37.
 • Atabayev IN, Belov GV, Kaipova AK, Kalmatov RK. Changes of engine function of the intestine and components of the body of women with metabolic syndrome at rehabilitation in the middle mountains koumys resort // «Экстремалдуу климаттык-экологиялык жана социалдык шарттагы адам коопсуздугу» 11-эл аралык илимий-тажрыйбалык конференциясынын материалдары. Түркия, Кемер. 2020.
 • Belov G.V., Magarde Bhupendra Kumar, Syed Ali Abbas Rahat, Ali Munir Mirza. Characteristics of latitudinal and altitude adaptation of young men to the mountain and marine climate of the Issyk-Kul region // «Экстремалдуу климаттык-экологиялык жана социалдык шарттагы адам коопсуздугу» 11-эл аралык илимий-тажрыйбалык конференциясынын материалдары. Түркия, Кемер. 2020.
 • Топчубаева Т.М. ж.б. Эмчек рагы менен ооруган аялдарда химиятерапия учурунда бактериялык вагиноздун өнүгүшү // КЭАУ жарчысы 2020. №1 (40).158-161-б.
 • Белов Г.В.,  Махмадиев А.К., Батырбекова Л.К., Нарбеков М.О COVID-19  менен ооруган бейтаптарды калыбына келтрүүнүн эртеңки күнкү  негизги милдети// Кыргызстан медицинасы. 2020. №3. 8-14-б.               
 • Белов Г.В., Калматов Р.К., Муратов Ж.К., Джумаева Л.М., Пирматова А.К., Ажимаматова Р М. ОшМУнун эл аралык медициналык факультетинин  таажылуу вирус инфециясынын учурундагы иштери // Кыргызстан медицинасы. 2020. №3. 35-40-б.
 •  Белов Г.В.  2020- жылдагы ысык жай мезгили. Медицина илиминдеги жана тажрыйбасындагы орду толгус жоготуулар. Кесиптештерибиздин элеси. // Кыргызстан медицинасы. 2020. №3. 81-84-б.
 • Belov G.V., Zakirova T.A., Talantbekova N. T. Influence of green tobacco on child development and local protective mechanisms // Eurasian medical journal. №1. Р.3-8.
 • Джаныбекова И.А. Медициналык-биологиялык изилдөөлөр. // КЭАУ жарчысы, №2(39) 2020
 • Джаныбекова И.А.Bioaethics and tuberculosis // КЭАУ жарчысы, №2(39) 2020
 • Джаныбекова И.А.Bioaethics and reseasch // КЭАУ жарчысы,  №2(39) 2020
 • Джаныбекова И.А.Bioaethics and skull trauma // КЭАУ жарчысы, №2(39) 2020
 • Джаныбекова И.А. Bioaethics and diseases of digestive system // КЭАУ жарчысы, №2(39) 2020
 • Джаныбекова И.А.Bioaethics and reproductive system // КЭАУ жарчысы, №2(39) 2020
 • Джаныбекова И.А.Bioaethics and headache // КЭАУ жарчысы, №2(39) 2020
 • Джаныбекова И.А.Bioaethics and stem cells // КЭАУ жарчысы, №2(39) 2020
 • Джаныбекова И.А. Bioaethics and quality life // КЭАУ жарчысы,  №2(39) 2020
 • Джаныбекова И.А. Bioaethics and urinary system of man, woman // КЭАУ жарчысы,  №2(39) 2020
 • Джаныбекова И.А. Баш сөөгүнүн нервдери жана биоэтика // Давидендик окуу. 2020
 • Джаныбекова И.А Баш сөөгүнүн нервдери жана биоэтика // Балтика конференциясы 2020.
 • Тумонбаева МЖ. Тил, мифология, түрк тилдүү элдердин маданияты жана анын ааламдашуудагы ролу (на примере “Сказки о матери-оленихи”из повести “Белый пароход” Ч.Айтматовдун «Ак кеме” повестиндеги “Бугу эне” жөнүндөгү жомогунун мисалында). //Известия Кыргызского Государственного Технического университета им. И. Раззаков атындагы Кыргыз Мамлекеттик Техникалык университетинин жаңылыктары, выпуск №4 (56) декабрь , 2020. 67-75-б.
 • Айльчиева А.Ж. Азыркы дүйнөдөгү кеп маданияты. //”Илим, билим жана маданият” журналы  06 (29) 2020 (импакт-фактор 0,17). 87-89-б.
 • Мурзаибраимова М., Баитова Г.М. Кыргыз Республикасындагы оорулардын өзгөчөлүктөрү жана өлүм-житимдер структурасы // Кыргызстан медицинасы. №4, 2020
 • Айдаралиев А.А., Хенебри Ж.М., Чы К., Гройсман П., Томашевска М., Байходжоев М.С., Кельгенбаева К.А., Кыргызстандын тоолуу райондордо жайгашкан коомчулугуна климаттык өзгөрүүнүн тийгизген таасири // «Борбордук Азияда Жерди аралыктан жана жерде изилдөө» Эл аралык илимий конференциясынын материалдары. Бишкек, 2019, 148-153-б.
 • Айдаралиев А.А., Боконбаев К.Дж., Кыргызстандагы курчап турган чөйрөнүн сапатын текшерүүнүн заманбап системасы // // «Борбордук Азияда Жерди аралыктан жана жерде изилдөө» Эл аралык илимий конференциясынын материалдары. Бишкек, 2019, 154-158-б.
 • Айдаралиев А.А., Эл аралык тоолор жылы: Жыйынтыгы жана келечеги //«Тоолуу аймактар: өнүгүүнүн артыкчылыктуу багыттары»  IХ Эл аралык илимий-тажрыйбалык конмеренциясынын материалдары. Владикавказ шаары, 2019, 606-610-б.  
 • Абдыкаимова С.Ю. Окутуучунун «башкача бир маанилүү»  образын өспүрүмдөрдүн ан сезимине калыптандыруу. Москва XXI кылымдагы билим берүү: III Эл аралык конференциянын  материалдары    28- 29 февраль, 2020.
 • Абдыкаимова С.Ю. Онлайн окутуу эрежесине катышкан окуу процессинин катышуучуларынын базалык компетенциялары //    Ресурстардын чектелиши жана тобокелдиктердин белгисиздиги, долбоордук мамилелер, көп милдеттүүлүк шартындагы глобалдуу өзгөрүп жаткан дүйнөнүн илими жана тажрыйбасы:  Эл аралык илимий-тажрыйбалык конференциялардын материалдары. Санкт- Петербург.      19-20-июнь, 2020-ж.
 • Белов Г.В. Кыргызстанда медициналык билим берүүнү экспорттоо, артыкчылыктары жана кемчиликтери. Заманбап билим берүүнүн технологиялары боюнча Улуттук онлайн семинарынын тезиси. Бишкек-Ош, 2020.
 • Оморов Р.А., Айтикеев А.У. Курч калькулездук холецистит менен ооруган бейтапты дарылоодогу лапароскопиялык  холецистэктомия жана өтүшүп кетүүсүн алдын алуу чаралары // КММА Жарчысы, №1 35-40-б.
 • Узаков О.Ж., Комиссарова С.Ю., Алымкулов А.Т. “Ак халатчан” адамдар калыбына келтирүү борборун уюштуруу жөнүндө. // Кыргызстан медицинасы 2020 № 24-25-б.
 • Абдыкаимова С.Ю. Окуу-ишмердүүлүгүндөгү таанып билүү жигердүүлүгү менен өзүн-өзү жөнгө салууларынын өз ара байланышы. //Коомчулук: Социология. Психология. Июль, Краснодар шаары. 2020.  77-82-б.
 • Дюшеева Б.М., Баатырова Н.Ж., Акынбекова Н.Б. Манас айтуудагы, манасчынын организминде журуучу биохимиялык өзгөрүүлөр. // КММА жарчысы илимий эмгектер жыйнагы, Бишкек – 2020, 380-385-б.
 • Дюшеева Б.М., Баатырова Н.Ж., Акынбекова Н.Б. Манасчылардын эпигенетикалык мурасы. // КММА илимий эмгектер жыйнагы, Бишкеке- 2020, 375-379-б.
 • Сулейманова Г.Т., Баитова Г.М. Кыргыз Республикасында геронтологияны өнуктүрүү деңгээли. //International Journal of Applied and Fundamental Research №1, 2020-ж, 30-36-б.
 • Мурзаибраимова М., Баитова Г.М. Кыргыз Республикасындагы оорунун медициналык-демографиялык көрсөткүчтөрү жана өлүм-житимдердин себептери // Кыргызстандын илим, инновациялар жана жаңы технологиялары. декабрь, 2020.