Дисциплиналар

Тартип

 • Жалпы жана клиникалык биохимия
 • Негизги фармакология
 • Клиникалык фармакология
 • Молекулалык биология
 • Нормалдуу физиология
 • Химия
 • Микробиология иммунология жана вирусология
 • Медициналык биология
 • Адам денесиндеги биогендик элементтердин ролу
 • Медицинада коопсуздук жана биологиялык коргоо

Окуу-усулдук комплекс:

Окуу-усулдук иштер:

 • кафедра окутуучуларынын окуу-усулдук ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз өркүндөтүү;
 • окуу процессинин окуу жана усулдук камсыздоонун сапатын жогорулатуу;
 • окутуунун жаңы жана прогрессивдүү технологияларын колдонуу боюнча сунуштамаларды иштеп чыгуу;
 • кафедранын дисциплиналары боюнча жаңы программаларды, окуу китептерин жана куралдарын түзүүгө катышуу;
 • студенттердин кызыкчылыктары боюнча атайын курстарды, атайын семинарларды иштеп чыгуу.

ОУК

Жумушчу программа

Катталуу