Илимий-изилдөө ишмердүүлүк

Изилдөө иши:

  • бөлүмдүн илимий-изилдөө, илимий-практикалык жана эксперименталдык иштерин уюштуруу;
  • илимий жана эксперименталдык изилдөөлөрдүн натыйжаларын иштеп чыгуу жана окуу процессине киргизүү;
  • кафедранын мүчөлөрүнүн илимий, илимий-практикалык конференцияларга, семинарларга жана симпозиумдарга катышуусу;
  • илимий долбоорлорду, гранттарды жана сынактарды иштеп чыгууга жана ишке ашырууга катышуу;

Калк арасында илимий, маданий жана педагогикалык билимдерди жайылтуу ж.б.

Изилдөө планы
Студенттик изилдөө планы
Кесиптик өнүктүрүү планы