Мониторинг жана сапат сектору

Цель отдела:

Билим берүү сапатынын тутумунда иштин анык абалы жөнүндө маалыматты чогултууну, иштеп чыгууну жана талдоону камсыздоо, мониторинг жүргүзүү.

Бөлүмдүн милдеттери:

 • Кардарлардын жана башка кызыкдар тараптардын билим берүү, илимий жана инновациялык ишмердүүлүгүнө канааттануусун жогорулатууга карата  ЭАММдин  сапатты башкаруу тутумунун (СБТ) ишин колдоо жана өркүндөтүү;
 • ЭАММдин ишмердүүлүгүнүн мониторинг ыкмаларын, аспаптарын жана процедураларын иштеп чыгуу, ишке ашыруу, жакшыртуу;
 • Билим берүү сапатын пландоо, уюштуруу жана көзөмөлдөө, ошондой эле өнүгүүнүн өсүү көрсөткүчү жана тенденциясы;
 • Ишке ашырылып жаткан билим берүү программасынын аккредитациялоо процедурасын коштоо;
 • ЭАММдин ички аудитин жана өзүн-өзү, түзүмдүк бөлүмдөрүн жана процесстерин баалоону жүргүзүү, отчетторду даярдоо;
 • Түзүмдүк бөлүмдөргө кеңеш берүү жана маалымат жардамы;
 • ЭАММдин жетишкендиктери жөнүндө жетекчиликке маалымат берүү жана маалыматтык-аналитикалык материалдарды таратуу;
 • Моноторинг өткөрүүдө жана сапатты башкарууда  заманбап багыттарды үйрөнүү;
 • Билим берүүдөгү сапатты башкаруу тутуму боюнча маалыматтык, усулдук жана маалымдама материалдарды иштеп чыгуу;
 •  ISO стандартынын талаптарына ылайык процесстин аткарылышынын шайкештигин контролдоо;
 • Сапатты башкаруу тармагында ЭАММдин кызматкерлеринин маалыматтуулук жана компетенттүүлүк деңгээлин жогорулатуу;