Иш бөлмөлөр жана лабораториялар

Дарс залдары окуу мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө мүмкүнчүлүк берген мультимедиялык жабдуулар менен жабдылган,.

Окуу бөлмөлөрү жана лабораториялар микроскоптор, көрсөтмө куралдар, стенд жана плакаттар, таблицалар, макро жана микропрепараттар менен жабдылган.                                           

Патология кафедрасындагы окуу процесси  “Даарылоо иши” багытында англис тилинде типтүү жана окутуу иш программаларына (силлабустарга) ылайык  жүрөт:

Кафедрадагы окуу процесси окуу-усулдук комплекстер менен жөнгө салынат.

  • типтүү жана окуу планы;
  • дарс курсу;
  • дарылоо бөлүмүнүн студенттери үчүн edu.kg билим берүү платформасына бардык дисциплиналар боюнча киргизилген тесттик суроолор;
  • сынактык суроолор;
  • студенттердин билимин жана компетенцияларын оозеки баарлашуу, тестирлөө, практикалык көндүмдөрүн баалоону 100 упайлык шкала боюнча баалоо критерийлери, жыйынтыктоочу сынактык бааны аныктоо критерийлери;

Жогорку мектеп тутумунда компьютердик тестирлөөнүн кеңири жайылтылганына байланыштуу бардык сабактар боюнча тесттик тапшырмалар test.edu.kg. билим берүү аянтчасына даярдалып киргизилди. Тест тапшырмалары окуу пландарына жана учурдагы окуу программаларына ылайык түзүлүп, дисциплиналардын бардык бөлүмдөрү боюнча суроолорду камтыйт.