Илимий-изилдөө ишмердүүлүк

Илимий-изилдөө иштери:

  • кафедранын илимий-практикалык, илимий-изилдөөчүлүк жана эксперименталдык иштерин уюштуруу;
  • окуу процессинини жыйынтыгында илимий жана эксперименталдык изилдөөлөрүн иштеп чыгуу жана иш жүзүнө ашыруу;
  • кафедра мүчөлөрүнүн илимий, илимий-практикалык конференцияларга, семинарларга жана симпозиумдарга катышуусу;
  • илимий долбоорлордун, гранттардын жана конкурстардын иштелмелерине жана аткарылышына катышуу;

Калк арасында илимий, маданий жана педагогикалык билимдерди жайылтуу ж.б.

Илим-изилдөө иштеринин планы

Студенттин илим-изилдөө иштеринин планы

Кесиптик өнүктүрүү планы