Гуманитардык жана табигый-илимий дисциплиналар кафедрасы тууралуу

Кафедра башчысы

Аты-жөнү: Исакова Айгүл Турсунбековна

Илимий даражасы: педагогика илимдеринин кандидаты

Илимий наамы: доцент

Байланыш

  • Дареги: 720082, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., 7-апрель көч. 6, Чыгыш медициналык кампусу, 120-кабинет

  • Телефон: +996 555 266 522

  • Email: humanities@ism.iuk.kg

Кафедра жөнүндө:

«Гуманитардык жана табигый-илимий дисциплиналар» кафедрасы КЭАУ Эл аралык медицина мектебинин түзүмдүк бөлүмдөрүнүн бири болуп саналат.  Кафедранын негизги максаты КЭАУ Эл аралык медицина мектеби студенттерин гуманитардык жана табигый-илимий дисциплиналар жаатында медициналык чөйрөдөгү ийгиликтүү тажрыйба жана кесиптик өнүгүү үчүн зарыл болгон билим жана көндүмдөр менен камсыз кылуу болуп саналат.

Биздин кафедра сынчыл ой жүгүртүүнү, көйгөйлөрдү чечүүдө чыгармачылык мамилени өнүктүрүүгө, ошондой эле студенттерде талдоо жана өз алдынча изилдөө көндүмдөрүн калыптандырууга багытталган. Биз студенттердин илимий ишмердүүлүктөргө активдүү катышуусун кубаттайбыз, инсандын көз карашын кеңейтүүгө жана өнүктүрүүгө багытталган иш-чараларды уюштурабыз.

Гуманитардык жана табигый-илимий дисциплиналар кафедрасынын окутуучулары жогорку квалификацияга ээ, көп жылдык иш тажрыйбасы бар жана студенттерди окуу процессинде колдоого даяр. Университетибиздин бүтүрүүчүлөрү заманбап дүйнөнүн татаал чакырыктарына даяр болуп, кеңири көз карашка жана өзүн-өзү өнүктүрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болууга жетиштирүүгө умтулабыз.

Кафедранын милдеттери:

  • Студенттердин гуманитардык жана табигый-илимий дисциплиналардын ортосундагы өз ара байланышты жана алардын медициналык тажрыйба үчүн маанисин түшүнүүсүн калыптандырууга багытталган сапаттуу билим берүү процессин жүргүзүү.
  • Медициналык билим берүүнүн өзгөчөлүгүнө ылайыкташтырылган гуманитардык жана табигый-илимий дисциплиналар боюнча окуу программаларын, курстарды жана семинарларды иштеп чыгуу жана өткөрүү.
  • Окутуунун заманбап ыкмаларын киргизүү жана жаңы билим берүү технологияларын колдонуу аркылуу окуу процессинин актуалдуулугун жана инновациялуулугун колдоо.
  • Студенттерге сынчыл ой жүгүртүүнү, байланыш түзүү көндүмдөрүн, этикалык принциптерди жана кесиптик этиканы өнүктүрүүгө көмөктөшүү.
  • Медицинанын гуманитардык жана табигый-илимий аспектилери жаатындагы билимдерди кеңейтүүгө багытталган илимий-изилдөө ишмердүүлүгүнө катышуу.
  • Студенттерге комплекстүү билим берүүнү камсыз кылуу жана максаттарга жетүү үчүн КЭАУ ЭАММдин башка кафедралары менен кызматташуу.
  • Окуу, дискуссиялар, топтук иштөө жана студенттер тарабынан материалды өз алдынча изилдөө.
Кафедранын иш-чаралары
Руханий Байлык” Эл Аралык Достук Фестивалы
2023-жылдын 21-декабрында КЭАУ ЭАММнин студенттери И.Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик...