Окуу-усулдук ишмсердүүлүк

Окуу-методикалык комплекс:

Методикалык иш үчүн:

  • кафедранын мүчөлөрүнүн окуу-методикалык ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз өркүндөтүү;
  • билим берүү процессин окуу-методикалык камсыздоонун сапатын жогорулатуу;
  • окутуунун жаңы жана прогрессивдүү технологияларын колдонуу боюнча сунуштарды иштеп чыгуу;
  • кафедранын дисциплиналары боюнча жаңы программаларды, окуу китептерин жана окуу куралдарын даярдоого катышуу;
  • студенттердин кызыкчылыктары боюнча атайын курстарды, атайын семинарларды иштеп чыгуу;

УМК Травматология жана ортопедия
УМК Урология

Иш программасы