Билим берүү сектору

ЭАММдин билим берүү секторунун максаты

Билим берүү сектору Дарылоо иши программасы боюнча билим берүү процессин уюштуруу, аны өркүндөтүү шарттарын камсыз кылуу максатында түзүлгөн. КэББМ “КЭАУ” ОИӨКнын Билим берүү департаментинин курамында бардык курстар боюнча окуу процессин пландаштыруу жана уюштуруу, окуу иши боюнча ченемдик документтерди иштеп чыгуу, окуу процессин диагностикалоо, аттестациянын натыйжаларын статистикалык иштеп чыгуу боюнча милдеттерди аткарат, студенттердин контингентинин кыймылы жөнүндө жыйынды статистикалык отчетторду, окуу иштери боюнча ЭАММдин жылдык отчетун түзөт. Жумушчу окуу пландарын, окуу процессинин графиктерин даярдоого жана бекитүүгө катышат. Билим берүү сектору Билим берүү департаменти менен бирдикте жожду лицензиялоо, аттестациялоо жана аккредитациялоо боюнча документтердин пакетин даярдайт, адистикти рейтингдик баалоо боюнча материалдарды даярдайт, профессордук-окутуучулук курамдын окуу жүктөмүн пландаштырууну жана аткарууну көзөмөлдөйт.

Бөлүмдүн милдеттери:

  • окуу процессин пландаштыруу, уюштуруу жана көзөмөлдөө;
  • студенттердин контингенти боюнча маалымат базасын координациялоо;
  • университеттин окуу ишмердүүлүгүнүн маселелери боюнча отчеттуулуктун бардык түрлөрүн жүргүзүү;
  • окутуунун упайлык — рейтингдик тутумун киргизүү жана колдонуу, студенттердин жетишкендиктерин баалоо боюнча иштерди координациялоо;
  • студенттердин жетишкендиктерин талдоо;
  • кафедранын окутуучуларына окуу жүктөмүн бөлүштүрүүнү координациялоо;
  • кафедранын окутуучулары тарабынан окуу жүктөмүнүн аткарылышын талдоо;
  • ЖОЖду лицензиялоо жана аккредитациялоо үчүн окуу процесси боюнча материалдарды чогултуу жана тапшырып берүү;
  • окутуучулардын эмгек тартибин сактоосун, студенттердин сабактарга катышуусун үзгүлтүксүз текшерүү, аудитордук фондду пайдаланууну эсепке алуу жана оптималдаштыруу, сабактардын жүгүртмөсүн көзөмөлдөө ж. б.