Изилдөө иши

Илимий -изилдөө иштери:

  • кафедранын илимий-изилдөө, илимий-тажрыйбалык жана эксперименталдык иштерин уюштуруу;
  • окуу процессинде илимий жана эксперименталдык изилдөө иштеринин жыйынтыктарын иштеп чыгуу жана жүзөгө ашыруу;
  • Кафедра окутуучуларынын илимий, илимий-тажрыйбалык конференцияларда, семинарларда жана симпозиумдарда катыштыруу;
  • илимий долбоорлорду, гранттарды жана сынактарды иштеп чыгуу жана жүзөгө ашыруу;
  • калк ичинде илимий, маданий жана педагогикалык билимди жайылтуу ж.б.

ИИИнин планы
СИИИнин планы