Окуу-усулдук ишмсердүүлүк

Окуу планы:

Ырааттуулугу:

Календарь графиги 2023-2024 жж.

  • 4 курс, 8 семестр, II полугодие
  • 5 курс, 9 семестр, II полугодие

Модуль графиги 2023-2024 жж.

  • 4 курс, 8 семестр, II полугодие
  • 5 курс, 9 семестр, II полугодие

Дисциплиналар:

Негизги милдети – студенттердин жугуштуу оорулардын патогенези, клиникалык көрүнүшү, диагностикасынын, дарылоонун жана алдын алуунун заманбап ыкмалары жөнүндө билимдерин өнүктүрүү. Ошону менен бирге жугуштуу оорулардын диагностикасы жана дифференциалдык диагностикасы алардын клиникалык жүрүшүнүн эволюциясына, аралаш инфекциялардын кеңири таралышына жана жаңы нозологиялык формалардын пайда болушуна байланыштуу барган сайын татаалдашып баратат.

Ошондуктан жугуштуу ооруларды дифференциалдык диагностикалоо маселелерин программага киргизүү инфекциялык патологияларды эрте диагностикалоо боюнча көндүмдөрдү калыптандырууга өбөлгө түзөт. Негизги көңүл лабораториялык маалыматтарды чечмелөөгө, пациентти чыгаруунун шарттарына жана клиникалык текшерүүгө бурулат.

Жалпы эмгек сыйымдуулугу: 6 кредит (180 саат)

Аудиториялык окуу: 108 саат

Студенттердин өз алдынча иштери: 36 саат

Семестр: 9

Жыйынтыктоочу текшерүү: сынак

УМК Инфекционные болезни

Силлабус 

Жаш курактык, анатомиялык-физиологиялык өзгөчөлүктөрүн жана жашоонун ар кандай мезгилдериндеги иммунологиялык реактивдүүлүктү эске алуу менен балдардын жугуштуу ооруларын диагностикалоонун, дарылоонун жана алдын алуунун заманбап ыкмаларын өздөштүргөн дарыгерлерди даярдоо негизги милдет болуп саналат.

Балдардын жугуштуу ооруларын изилдөө балдарда кеңири таралган жугуштуу ооруларды, алардын типтүү көрүнүштөрүн, клиникалык формаларынын классификациясын, чукул кырдаал синдромдорун, дартты аныктоонун зарыл заманбап ыкмаларын, стационарда жана үй шартында жугуштуу ооруларды дарылоо принциптерин, ошондой эле клиникалык изилдөөлөрдү камтыйт.  Балдардын жугуштуу ооруларын изилдөөдө инфекциялык оорулууларды эсепке алууну уюштурууга, ооруканага жаткыруу үчүн шарттарды түзүүгө, оорукана ичиндеги инфекциялардын алдын алууга, жугуштуу оорулардын спецификалык профилактикасына, байланышта болгон адамдарды көзөмөлдөөгө көңүл буруу зарыл.

Жалпы эмгек сыйымдуулугу: 4 кредит (120 саат)

Аудиториялык окутуу: 72 саат

Студенттердин өз алдынча иштери: 24 саат

Семестр: 9

Жыйынтыктоочу текшерүү: сынак

Силлабус 

Чет мамлекеттер үчүн медициналык кадрларды даярдоодо тропикалык оорулардын маселелерине маанилүү роль берилет, алар негизинен жугуштуу жана паразиттик инфекцияларды камтыйт, алар тропикалык өлкөлөрдүн калкынын арасында кеңири жана начар көзөмөлдөнүүдөн улам таралгандыктан, актуалдуу маселе болуп саналат.

Тропикалык патологиянын биологиялык, эпидемиологиялык жана клиникалык-патогенетикалык моделдеринин ар түрдүүлүгүн эске алуу менен, эл аралык студенттер үчүн тропикалык оорулар боюнча модуль сунушталат.

Жалпы эмгек сыйымдуулугу: 3 кредита (90 часа)

Аудиториялык окутуу: 54 часов

Студенттердин өз алдынча иштери: 18 часов

Семестр: 9

Жыйынтыктоочу текшерүү: зачет

УМК Тропическая медицина

Силлабус 

Дерматовенерология адистин клиникалык даярдыгынын ажырагыс фундаменталдык бөлүгү болуп саналат. Бул дисциплинаны окуунун натыйжасында студенттер дерматовенерологиялык оорулууларды текшерүүдө маанилүү кесиптик көндүмдөрдү, клиникалык ой жүгүртүүнүн негиздерин, ошондой эле медициналык этиканы калыптандырат. Бул негизги компоненттерди кемчиликсиз өздөштүрбөй туруп, кандайдыр бир адистиктин докторун жетишимдүү сапаттуу даярдоого ишенүү кыйын.

Дерматовенерологияны окутуунун максаты тери-венерологиялык оорулар менен ооругандарды текшерүү ыкмаларын, дартты аныктоо эрежелерин, терапиянын принциптерин жана бейтаптарды реабилитациялоону үйрөтүү.

Жалпы эмгек сыйымдуулугу: 3,5 кредит (105 саат)

Аудиториялык окутуу: 63 саат

Студенттердин өз алдынча иштери: 21 саатСеместр: 8

Жыйынтыктоочу текшерүү: сынак

УМК Дерматовенерология

Силлабус 

Дисциплинаны окуп жатканда студент клиникалык ой жүгүртүүгө ээ болушу керек, кургак учук инфекциясын жакшы билиши керек, клиникалык диагностиканын методологиясын, кургак учук процессинин симптомдорун, кургак учуктун ар кандай формалары боюнча дартын аныктоо, фармакотерапиянын негизги принциптерин, дарылоо жана дары-дармектер тууралуу түшүнүшү керек. Өз кезегинде ал негизги дисциплиналарды изилдөө үчүн негиз болуп кызмат кылат. Кесиптик кызыкчылыктарынын чөйрөсүндө акыркы технологияларды жана техникаларды өздөштүрүү көндүмдөрүн калыптандыруу жана кесиптик иштин бардык түрлөрүн жүргүзүү процессинде кесиптик маселелерди чечүүнү камсыз кылат.

Жалпы эмгек сыйымдуулугу: 3 кредитов (90 часов)

Аудиториялык окутуу: 54 часов

Студенттердин өз алдынча иштери: 18 часов

Семестр: 8

Жыйынтыктоочу текшерүү: сынак

УМК Фтизиатрия

Силлабус 

Тажрыйбанын максаты студенттердин орто медициналык кызматкердин кесиптик стандартында талап кылынган эмгек функцияларын аткарууга жөндөмдүүлүгү жана каалоосу үчүн зарыл болгон теориялык билимдерди жана тажрыйбалык көндүмдөрдү алуу болуп саналат.

Жалпы эмгек сыйымдуулугу: 3 кредит (90 саат)

Аудиториялык окутуу: 72 саат

Семестр: 2

Жыйынтыктоочу текшерүү: сынак

Программа практик