Илимий-изилдөө ишмердүүлүк

Илимий-изилдөө иштери:

Кафедранын илимий-изилдөө иштерин уюштуруу төмөнкү негизги багыттарда жүргүзүлөт:

– профессордук-окутуучулук курамдын илимий-изилдөө ишмердүүлүгүн уюштуруу;

– басма ишин уюштуруу;

– студенттердин (СИИИ) илимий-изилдөө иштерин уюштуруу;

– окутуучуларды даярдоо, кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу.

Студенттердин илимий-изилдөө иштеринин планы