Изилдөө иши

Илимий-изилдөө иштери:

Кафедранын илимий-изилдөө иштерин уюштуруу төмөнкү негизги багыттарда жүргүзүлөт:

– профессордук-окутуучулук курамдын илимий-изилдөө ишмердүүлүгүн уюштуруу;

– басма ишин уюштуруу;

– студенттердин (СИИИ) илимий-изилдөө иштерин уюштуруу;

– окутуучуларды даярдоо, кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу.

Илимий- изилдөө иштери
Студенттин илимий-изилдөө иштери
Патология кафедрасынын илимий иштери жөнүндө отчет