Илимий-изилдөө ишмердүүлүк

Илимий-изилдөө иштери:

  • кафедранын илимий-изилдөөчүлүк, илимий- практикалык жана эксперименталдык иштерин уюштуруу;
  • окуу процессине илимий жана эксперименталдык изилдөөлөрдүн натыйжаларын иштеп чыгуу жана жүзөгө ашыруу;
  • кафедра мүчөлөрүнүн илимий, илимий-практикалык конференцияларга, семинарларга жана симпозиумдарга катышуусу;
  • илимий долбоорлор, гранттар жана сынактарды иштеп чыгууга жана аткарууга катышуу;
  • илимий, маданият жана педагогикалык билимди калк арасында жайылтуу ж.б.

Илимий – изилдөө иштеринин планы
 Студенттин илимий- изилдөө иштеринин планы