Окуу-усулдук сектор

Бөлүмдүн максаты:

Окуу процессин уюштуруу жана оптималдаштыруу, Эл аралык медицина мектебинин профессордук-окутуучулук курамы жана студенттери менен биргеликте билим берүү программаларынын ишке ашырылышына жана өркүндөтүүсүнө байкоо жүргүзүү.

Бөлүмдүн максаттары:

  • Билим берүү программалары боюнча окуу процессин ченемдик камсыздоо;
  • Окуу процессин усулдук камсыздоо;
  • Окуу процессин өркүндөтүү;
  • Окуу процессин пландаштыруу жана уюштуруу:

  — Окуу процессин оптималдаштыруу;

  — Окуу процессинин графигин түзүү;

  —  Аралык жана жыйынтыктоочу аттестациялык иш-чаралардын жүгүртмөсүн түзүү;

  • Мамлекеттик билим берүү стандарттарын ишке ашырууну көзөмөлдөө;
  • Жаңы билим берүү программаларын иштеп чыгуу жана жүзөгө ашыруу;