Илимий-изилдөө ишмердүүлүк

Илимий -изилдөө иштери:

  • кафедранын илимий-изилдөө, илимий-тажрыйбалык жана эксперименталдык иштерин уюштуруу;
  • окуу процессинде илимий жана эксперименталдык изилдөө иштеринин жыйынтыктарын иштеп чыгуу жана жүзөгө ашыруу;
  • Кафедра окутуучуларынын илимий, илимий-тажрыйбалык конференцияларда, семинарларда жана симпозиумдарда катыштыруу;
  • илимий долбоорлорду, гранттарды жана сынактарды иштеп чыгуу жана жүзөгө ашыруу;
  • калк ичинде илимий, маданий жана педагогикалык билимди жайылтуу ж.б.

“Фундаменталдык дисциплиналар” кафедрасынын 2022-жылга карата илимий-изилдөө иштеринин планы
2021-2022 окуу жылына “фундаменталдык дисциплиналар” кафедрасынын СИИИ планы
“Фундаменталдык дисциплиналар” кафедрасынын студенттеринин 2022-2023-окуу жылына карата илимий-изилдөө иштеринин планы.
“Фундаменталдык дисциплиналар” кафедрасынын 2022-23-жылдарга илимий-изилдөө иштеринин планы