Илимий-изилдөө ишмердүүлүк

Научно-исследовательская работа:

Кафедрада илимий иштер активдүү жүргүзүлөт. Окутуучулар конференция, симпозиумдарга катышат. Диссертацияларды коргоонун үстүндө иштер жүрүп жатат.

 Кафедранын илимий темалары:

  • Төрөттөн кийинки онтогенез мезгилинде адамдын көкүрөк көңдөйүнүн органдарынан лимфанын чыгуу өзгөчөлүктөрү
  • Кыргызстанда адамдын тератогенез жан фетогенезине экологиялык басымдын таасири.


2022-23-жылдарга “Макро жана микроанатомия” кафедрасынын илимий-изилдөө иштеринин планы.

“Макро жана микроанатомия” кафедрасынын профессордук-окутуучулук курамынын 2022-23-жылдарга илимий-изилдөө иштеринин планы.