Тарбиялык иштер

Тарбия иштеринин максаты:

Коомдогу өзгөрүп туруучу жашоо шарттарына көнүүгө жөндөмдүү өз алдынча инсанды гармониялуу өнүктүрүү.

Милдеттери:

  • билим берүү процессин башкаруу;
  • жигердүү турмуштук позициясын калыптандыруу, башка адамдар менен баарлашуу жөндөмдүүлүгү; анын жекелик өнүгүүсүнүн өз ден-соолугуна содействие формированию сознательного отношения обучающегося к своему здоровью как основе личностного развития;
  • студенттин адептик сапаттарын өркүндөтүү; алардын мүмкүнчүлүктөрүн жана ыктарын өнүктүрүү шарттарын түзүү;
  • студенттик жаштардын маанилүү жашоо маселелерин чечүү, алардын коомдук жигердүүлүгүн колдоо жана жүзөгө ашырууну өнүктүрүү.