Илимий-изилдөө ишмердүүлүк

Илимий-изилдөө иштери:

Илимий-изилдөө иштери (ИИИ) кафедранын профессордук-окутуучулук курамынын ишмердүүлүгүнүн маанилүү түрлөрүнүн бири болуп саналат. Кафедрада илимий иштерди жүргүзүү изилдөөлөрдүн негизинде окуу-тьарбиялык процессин үзгүлтүксүз өркүндөтүүнү жана билим берүү ишмердүүлүгүнө заманбап ыкмаларды жана педагогикалык технологияларды киргизүүнү камсыз кылат.

Гуманитардык дисциплиналар кафедрасында жүргүзүлүп жаткан илимий-изилдөө иштеринин негизги милдеттери:

  • Актуалдуу илимий изилдөөлөрдү жүргүзүү
  • Окуу процессин акыркы илимий изилдөөлөрдүн натыйжалары менен байытуу
  • Кафедранын профессордук-окутуучулук курамынын илимий квалификациясын жогорулатуу
  • Окуу китептерин, окуу куралдарын, монографияларды, илимий макалаларды жана докладдарды жазуу жана басып чыгарууга даярдоо
  • Илимий-педагогикалык кадрларды даярдоо
  • Кафедранын студенттерин жана профессордук-окутуучулук курамын илимий изилдөөлөрдү коюу менен тажрыйбалык тааныштыруу жана аларды илимий-изилдөө иштерин аткарууга тартуу

Илимий-изилдөө иштеринин планы

Студенттин илимий-изилдөө иши:

Студенттердин илимий-изилдөө иштери илимий-техникалык жана маданий прогресстин жетишкендиктерин тажрыйбалык ишмердүүлүктөрдө чыгармачылык менен колдоно ала турган жогорку кесиптик билими бар адистерди даярдоонун жана тарбиялоонун сапатын жогорулатуунун маанилүү каражаттарынын бири болуп саналат.

Студенттерди илимий-изилдөө иштерине тартуу илимий-изилдөө иштеринин актуалдуу маселелерин чечүү үчүн алардын чыгармачылык потенциалын пайдаланууга мүмкүндүк берет жана окуу процессин улантуу жана тереңдетүү болуп саналат жана түздөн-түз гуманитардык дисциплиналар кафедрасында уюштурулат.

Студенттердин илимий-изилдөө иштеринин негизги милдеттери болуп төмөндөгүлөр саналат:

  • Студенттердин таанып-билүүнүн илимий ыкмасын өздөштүрүүсү, окуу материалын тереңдетип жана чыгармачылык менен өздөштүрүү
  • Илимий жамааттарда иштөө көндүмдөрүн үйрөтүү, илимий-изилдөө иштерин уюштуруунун ыкмалары жана тажрыйбалары менен тааныштыруу
  • Илимий маселелерди өз алдынча чечүүнүн методологиясын жана каражаттарын окутуу

Студенттин илимий-изилдөө иштеринин планы

Кафедранын илимий турмушу