Илимий-изилдөө ишмердүүлүк

Изилдөө иши:

Илимий-изилдөө иштери (ИЖТБ) кафедранын окутуучуларынын турмушунда маанилүү роль ойноп, окуу процессинде тиешелүү илимий иштерди жүргүзүү жана колдонуу аркылуу окуу-тарбия иштерин дайыма өркүндөтүүгө салым кошуп келет.

Изилдөө ишинин негизги максаттары:

  • учурдагы илимий изилдөөлөрдү жүргүзүү;
  • акыркы илимий изилдөөлөрдү окуу процессинде чечмелөө;
  • Кафедранын профессордук-окутуучулар курамынын илимий квалификациясын жогорулатуу;
  • Окуу материалдарын, монографияларды, илимий макалаларды жана докладдарды түзүү жана басып чыгарууга даярдоо;
  • Илимий-педагогикалык кадрларды калыптандыруу;
  • Студенттер менен окутуучуларды илимий изилдөөлөргө тажрыйбалык түрдө киргизүү жана ага активдүү катышууга тартуу.

Студенттин илимий иштери:

Келечектеги адистерди даярдоонун сапатын жогорулатууда жана билим берүү тармагында окуу-изилдөө концепциясын ишке ашырууда студенттик илимий иштер (СИЖ) маанилүү роль ойнойт. Негизги билимдерден тышкары, студенттер окуу процессинде алардын чыгармачылык ой жүгүртүүсүн жана өз алдынчалыгын өнүктүрүүгө көмөктөшүүчү ар кандай көндүмдөрдү алышат.

Студенттерди илимий иштерге кызыктыруу үчүн жыл сайын өтүүчү конференцияларга, семинарларга жана сынактарга активдүү катышууга чакырат. Изилдөө иштерине катышкан эң мыкты студенттер мактоо барагы, сертификат же акчалай сыйлыктарды алышат.

 Студенттердин илимий ишинин негизги максаттары болуп төмөнкүлөр саналат:

  • илимий изилдөө көндүмдөрүнө ээ болуу, окуу материалын терең жана чыгармачылык менен өздөштүрүү;
  • илимий-техникалык маселелерди өз алдынча чечүүнүн ыкмаларына жана каражаттарына үйрөтүү, ошондой эле илимий жаматтарда иштөө көндүмдөрүн калыптандыруу, анын ичинде аларды уюштуруу ыкмалары менен тааныштыруу;
  • Студенттердин илимий натыйжаларды сапаттуу калыптандыруу жана көрсөтүү жөндөмдүүлүгүн арттыруу

Кафедранын илимий жашоосу: