Изилдөө иши

Илимий- изилдөө иштери:

“Атайын клиникалык дисциплиналар” кафедрасы билим берүү, илимий-изилдөө, усулдук жана тажрыйбалык ишмердүүлүгүн билим берүү стандарттарын жүзөгө ашыруу алкагына иш жүргүзөт.

  • илимий-изилдөө, илимий- практикалык жана эксперименталдык иштерди уюштуруу;
  • илимий жана эксперименталдык изилдөөлөрдүн натыйжаларын  окуу процессинде иштеп чыгуу жана жүзөгө ашыруу.
  • илимий, илимий-практикалык конференцияларга, семинарлар жана симпозиумдарга кафедра мүчөлөрүнүнүн катышуусу;
  • илимий долбоорлорду, гранттарды жана сынактарды иштеп чыгууга жана аткарууга катышуу. Калк арасында илимий, маданий жана педагогикалык билимди жайылтуу ж.б.

Илимий -изилдөө ишинин календардык планы
Студенттин илимий -изилдөө ишинин календардык планы