Илимий ийримдер

Студенттик илимий кружокту түзүү максаттары:

Студенттик илимий кружок  – илимий изилдөөлөрдү жүргүзүү көндүмдөрүнө ээ болуу каалоосун билдирген жана  бул ишмердүүлүктү окуу менен ийгиликтүү айкалыштырууга жетишкен, студенттердин ыктыярдуу уюму.

 Студенттик илимий кружок – бул ЭАММдин студенттик илимий коомунун түзүмдүк бөлүмү.

  Студенттик илимий кружоктун ишинин негизги милдеттери:

  • студенттердин илимий чыгармачылыкка кызыгуусун жана муктаждыгын калыптандыруу;
  • чыгармачыл ой жүгүртүүнү, илимий көзкарандысыздыкты өнүктүрүү, ички уюмдашууну жогорулатуу, окууга карата аң-сезимдүү мамилени өнүктүрүүнү, окуу процессинде алынган билимди тереңдетүү жана бекемдөө.

Студенттик илимий кружоктун милдеттери:

  • студенттердин илимий конференцияларда, эң мыкты илимий иштеринин сынактарына, илимий семинарларга жигердүү катышуусун камсыз кылуу;
  • студенттердин илимий чыгармачылыкка болгон кызыгуусун арттыруу, педиатрия, акушердик жана гинекология тармактарындагы илимий маселелерди өз алдынча чечүүнүн ыкмаларын жана жолдорун үйрөтүү;
  • студенттерге өз алдынча илимий изилдөөнү жана илимий көйгөйлөрдү изилдөөнү жүргүзүү ыкмаларын жана көндүмдөрүн өздөштүрүүгө көмөк көрсөтүү;
  • студенттик илимий кружоктордун мүчөлөрүнүн ортосунда илимий ишти уюштуруу жана жүргүзүү боюнча тажрыйба алмашуу;
  • илимий жана илимий-педагогикалык кадрлар резервин эң жөндөмдүү, жигердүү жана ийгиликтүү студенттердин арасынан даярдоо;
  • билим берүү процессинин натыйжалуулугун жогорулатуудагы актуалдуу маселелерди чечүү үчүн эң шыктуу жана таланттуу студенттерди аныктоо, алардын чыгармачыл жана интеллектуалдык потенциалын колдонуу.