Илимий-изилдөө иштери

Илимий изилдөө иштерин пландаштыруу жана уюштуруу

Изилдөө иштери негизги билим берүү программасынын милдеттүү бөлүмү болуп саналат. Ал Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 28-сентябрындагы токтому менен бекитилген Мамлекеттик билим берүү стандартынын талаптарына ылайык жалпы маданий кесиптик компетенцияларды комплекстүү түзүүгө багытталган.

Кафедралардын изилдөө иштери билим берүү процессинин ажырагыс бөлүгү жана кафедранын окутуучуларынын негизги иш-аракеттеринин бири болуп саналат.

Изилдөө программасын иштеп чыгууда, кафедралар студенттерди окутууга жана кызматкерлерге мүмкүнчүлүк берет:

— саламаттыкты сактоо тармагындагы ата мекендик жана чет өлкөлүк жетишкендиктер жөнүндө атайын адабияттарды жана башка илимий жана медициналык маалыматтарды изилдөө;

— илимий изилдөөлөргө же дары-дармектерди сыноого катышуу;

— тема боюнча илимий жана медициналык маалыматтарды чогултуу, иштеп чыгуу, талдоо жана системалаштыруу (милдет);

— эл аралык тесттерге катышуу;

— тема же анын бөлүмү (этап, тапшырма) боюнча отчетторду (отчеттун бөлүмдөрүн) түзүү;

— конференцияларга презентация жасоо.