Кыргызский язык и литература, История и культура Кыргызстана, География Кыргызстана

Кыргызский язык и литература

 1. Кыргызский язык и литература
 2. Кыргыз тилинде канча тамга, канча тыбыш бар?
 3. ъ, ь белгилери кайсы тыбыштарга кирет?
 4. Жоон үндүүлөр кайсылар
 5. Ичке үндүүлөр кайсылар?
 6. Кыргыз тилинде канча созулма үндүү бар?
 7. Созулма үндүүнү тапкыла.
 8. Кыргыз тилинде канча үнсүз тыбыш бар?
 9. Каткалаң үнсүздөр кайсы вариантта?
 10. Жоон, ичке деген бөлүнүш кайсы тыбыштырга таандык?
 11. Канча ичке үндүү бар?
 12. Кыска үндүүлөр канча?
 13. Созулма үндүүлөр канча?
 14. Бул ким? деген суроого жооп берген сөздү тапкыла.
 15. Бул эмне? деген суроого жооп берген сөздү тапкыла
 16. Булар кимдер? деген суроого жооп берген сөздөрду тапкыла
 17. Булар эмнелер? деген суроого жооп берген сөздөрдү тапкыла?
 18. Жөндөмө мүчөсү туура уланган сөздү белгиле.
 19. Кайсы жөндөмө мүчөсү туура келет?
 20. Сүйлөмдүн маанисине туура келген вариантты таап, белгилегиле.
 21. Суроо мүчөсүн туура улагыла. Бул алма…?
 22. Суроо мүчөсүн туура улагыла. Бул калем…?
 23. Көп чекиттин ордуна тиешелүү ат атоочту койгула.
 24. Сүйлөмдө этиштин кайсы чагы көрсөтүлгөн?
 25. Тыныш белгиси туура коюлган сүйлөмдү белгиле.
 26. Шилтеме ат атоочторду белгиле.
 27. Абстрактуу зат атоочту белгиле.
 28. Жамдама сан ат атоочторду белгиле.
 29. Кептин түрлөрү.
 30. Фонетика… илим
 31. Амалкөй, тамашакөй. Сөз түркүмү.
 32. Туура жообун танда:
 33. Туура сүйлөмдү танда:
 34. Сүйлөмдүн бир өңчөй мүчөлөрү.
 35. Сырдык сөздөрдүн башка сөз түркүмүнөн айырмасы.
 36. Туура жообун тандап, сүйлөмдү толукта: ________ сүйлөңүзчү, мен сизди түшүнгөн жокмун.
 37. Этиштик сөз айкашы.
 38. Жайкы кеч. Сүйлөмдүн түрү.
 39. Туура жообун тандап, сүйлөмдү толукта: Студент экзаменде жакшы баа алды, анткени, суроолорго _______ жооп берди.
 40. Туура жообун тандап, сүйлөмдү толукта: Мен тоого _______ ________, анткени бутум ооруйт.
 41. Суроого туура жооп танда: Бул көйнөктөрдү базардан сатып алдыңарбы?
 42. Реферат, конспектин стили: Abstract, synopsis style:
 43. Грамматикалык жактан сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөр
 44. Туура мүчөсүн таап кой: Кечээ… фильм абдан кызыктуу болду.
 45. Этиштин өзгөчө формаларын белгиле.
 46. Сүйлөмдүн башын туура таап кой: _________________ , дары ич.
 47. Кайсы катардагы асты сызылган сөз адамды билдирет? (кол)
 48. Кайсы катардагы сөздөрдүн эки варианты тең туура?
 49. Этиштик синонимди белгиле.
 50. Болуш, бий, хан, жүз башы, элүү башы деген сөздөр:
 51. Туура жоопту танда.
 52. «Октябрдын келген кези» чыгармасынын автору атагыла.
 53. «Шаңдан жүрөк» ырынын автору ким?
 54. А.Токомбаев алгачкы жолу кайсы шаардан окуп билим алган?
 55. К.Баялиновдун чыгармасын ата.
 56. “Мезгил учат” повести кимдин калемине таандык?
 57. “Ажар” повестиндеги Ажардын апасы ким?
 58. “Кыйын кезең” повестиндеги орус малай ким?
 59. М.Элебаев кайсы жылы дүйңөдөн кайткан?
 60. “Курманбек” драмасы кандай окуя менен аяктайт?
 61. “Жамийла” повестиндеги сүрөтчү бала
 62. “Жамийла” повестинде эң башкысы эмне жөнүндө сөз кылат?
 63. Т.Сыдыкбековдун “Көк асаба” романы кайсы мезгилди сурөттөйт?
 64. Ильяс менен Асел биринчи кайсы жерде жолукту?
 65. “Тоолор кулаганда” чыгармасындагы негизги тема?
 66. Арсен “Кыз кайып” легендасын кимге айтып берди?
 67. Арсендин кесиби кайсы?
 68. “Көк асаба” романы кимдин калемине таандык?
 69. Конспект, рефераттын стилин белгиле
 70. Сүйлөмдөгү кептин түрүн белгиле. Дем алыш күнү биз Чуңкурчак
 71. жайлоосуна бардык.
 72. Мыйзам, устав, указ, тил кат, арыз, программа иш кагаздарынын стили.
 73. Текст-сүйлөм баяндалган окуяга байланыштуу ….. көлөмдө болот.
 74. Тексттин эң кичине бөлүгү-….
 75. Кептин түрлөрүн ата
 76. Антоним сөздөрдү тапкыла?
 77. Этиштик сөз айкашын белгиле.
 78. Сүйлөмдүн айтылыш максатына карай…. бөлүнүшү.
 79. Муундун түрлөрүн ата.
 80. Жабык муундуу сөздү белгиле.
 81. Лексика эмне жөнүндөгү илим.
 82. Синонимдерди тап.
 83. Сөздөрдүн курамы эмнеден турат?
 84. Аталган чыгармалардын кайсынысы Ч.Айтматовдун калемине таандык?
 85. Ч.Айтматов качан жана кайсы жерде туулган?
 86. Жамийла повести качан жазылган?
 87. А. Осмонов кайсы жазуучулардын чыгармасын которгон?
 88. «Бирге жүрөм эне тилин кадырлайм, Бул тил менен иштейм, сүйлөйм, ыр ырдайм» деген ыр саптарында белгиленген сөздөр кайсы сөз түркүмүндө ?
 89. Бүгүн, эртен, кеч, төмөн, жогору деген сөздөр кайсы сөз түркүмүнө кирет?
 90. Кыргыз тилинде канча жөндөмө бар?
 91. Профессионалдык адабияттын тектери?
 92. «Сен ооруба, мен ооруюн Ата Журт»… саптарынын автору?
 93. «Кай жылы экени эсимде жок»…. (чыгарманын аты, автору)
 94. Т.Касымбековдун «Сынган кылыч» романындагы мүнүшкөр?
 95. Ч.Айтматов жарык дүйнөгө келген айыл?
 96. «Жамийла» повестиндеги Жамийланын кайын иниси
 97. Драмалык чыгарманын өзгөчөлүгү?
 98. А.Осмоновдун поэмасы?
 99. Т.Касымбековдун «Сынган кылыч» романы?
 100. Орто эпикалык форма?
 101. Кыргыз адабиятынын түрлөрү?

История и культура Кыргызстана

 1. Кто был основателем Великого Тюркского каганата?
 2. Когда и в каком регионе появилась Даваньское государство?
 3. Когда сложилась кочевая империя Хуннов?
 4. В какой период существовало Государство Кыргыз на Енисее?
 5. Когда существовал Уйгурский каганат?
 6. Когда и кем было основано Караханидское государство?
 7. Какому сыну Чингисхана досталась в наследство Центральная Азия, в том числе и территория Кыргызстана?
 8. Какой ученый ввел в историческую науку понятие «Эпоха Кыргызского Великодержавия»?
 9. Какие ученые тюркологи, впервые прочитали в 1893-1894 гг. Орхоно-енисейскую надпись на камнях?
 10. В какие годы существовал кыргызско-казахский военный союз против моголов?
 11. Во главе с кем сражались кыргызы против Эмира Тимура?
 12. Кто такой Захреддин Мухаммед Бабур?
 13. Укажите имя крупного манапа Иссык-кульских кыргызов по инициативе которого племя Бугу в 1855 году приняло российское подданство?
 14. Назовите последнего правителя Кокандского ханства?
 15. Кто был первым военным губернатором Ферганской области?
 16. Сколько людей было уничтожено в кровавые годы массовых сталинских репрессий в Кыргызстане, из них на сегодня реабилитировано?
 17. Сколько человек были награждены за трудовые подвиги в тылу во время Великой Отечественной Войны орденами и медалями СССР в Кыргызстане?
 18. Какой автор назвал один из народов «Дикими львами Моголистана»?
 19. Когда была образована Кыргызская Советская Социалистическая Республика (КССР)?
 20. Когда была принята кыргызская национальная валюта – сом ?
 21. Как называется революция в Кыргызстане , которая произошла 24 марта 2005 года ?
 22. Кто являлся президентом Кыргызстана «переходного периода» в 2010 году?
 23. Первый космонавт из Кыргызстана ?
 24. Первые сведения о кыргызах оставил?
 25. В какие годы Бишкек назывался именем полководца М.В.Фрунзе?
 26. Укажите автора первого кыргызского букваря – «Алиппе», который был издан в 1911 году в городе Уфа
 27. Кыргызский акын-демократ, сосланный в Сибирь по обвинению в участии Андижанского восстания?
 28. Какую форму государственного устройства имеет Кыргызская Республика?
 29. Кто такой Мао-дунь Шаньюй?
 30. Кто и когда впервые установил дипломатические связи с Россией?
 31. В каком году Кыргызстан вступил в ООН?
 32. Первый кыргызский революционер – большевик?
 33. Дата принятии первой Конституции суверенной Кыргызской Республики?
 34. Как звали первого секретаря Киргизии 1950-1961 гг.?
 35. Что относится к письменным источникам?
 36. Кем была Томирис?
 37. С именем какого средневекового завоевателя связано название «Сан-Таш»?
 38. Первое упоминание этнонима «Кыргыз» в исторических источниках:
 39. Кто такой Барс-бек?
 40. В какой исторической летописи впервые упоминается этноним «Кыргыз»?
 41. Когда и кем основано Караханидское государство?
 42. Какой воин кыргызстанец был удостоен звания Герой Советского Союза за подвиг, совершенный в 1942 году на Дону, который закрыл амбразуру вражеского дзота в годы Великой Отечественной войны?
 43. Что объединяет эти имена? К.Усенбеков, Д.Шопоков, Д.Асанов, И.Таранчиев?
 44. В чем была польза Великого Шелкового Пути для Кыргызстана?
 45. Кто такой Чингизхан?
 46. Кто такая Курманжан-датка?
 47. Когда был принят Закон о государственном языке Кыргызской ССР ?:
 48. Когда была принята Декларация о государственной и полной независимости Кыргызстана ?
 49. Какую форму государственного устройства имеет Кыргызская Республика?
 50. Когда сложилась кочевая империя гуннов?
 51. Какова общая площадь территории Кыргызской Республики?
 52. Кого из персидских царей победили саки?
 53. Кто был основателем Великого Шелкового пути?
 54. Когда было образовано государство Хайду?
 55. Когда произошло завершение процесса сложения кыргызской народности на Тянь-Шане?
 56. Создание письменности был одним из высших культурных достижений древних кыргызов. Как она называлась?
 57. Иносказательное самоназвание кыргызов в эпосе «Манас»?
 58. Когда началось завоевание Средней Азии монголами?
 59. Кыргызские племена оказывали вооруженное сопротивление войскам
 60. Цинской империи под руководством?
 61. Какой город являлся столицей Караханидского каганата?
 62. Укажите первые произведения на тюркском языке? (II-I тыс. до н.э.) на Иссык-Куле и в Центральном Ала-Тоо?
 63. В Ферганской долине ещё в I тысячелетии до. н.э. возникло государство с развитой оседло- земледельческой культурой. Там проживали..?
 64. Когда образовалось независимое ханство кыргызов во времена хуннов?
 65. Год распада Великого Тюркского каганата на две части?
 66. Как называлась ветвь Великого Шелкового пути, проходившего через Суяб и Иссык-Куль?
 67. Как звали первого хана Моголистана?
 68. Образование советской государственности кыргызского народа?
 69. Лидером восстания в 1898 г. в Фергане был?
 70. Где совершили подвиг 28 героев-панфиловцев?
 71. В годы Великой Отечественной войны звание Героев Советского Союза получило?
 72. Кто является главой государства Кыргызской Республики?
 73. Пик массовых репрессий в Кыргызстане пришелся на?
 74. Кто представлял посольство Атаке-бия в России в 1785 г.?
 75. Из мобилизованных на территории Кыргызстана и Казахстана была сформирована 316-я стрелковая дивизия, впоследствии получившая название 8-й гвардейской Панфиловской дивизии. Это формирование отличилось в боях…?
 76. Какому органу принадлежит законодательная власть в Кыргызской Республике на современном этапе?
 77. В каком году состоялся I Всемирный курултай кыргызов?
 78. Какой кыргызский феодал был союзником первых кокандских правителей?
 79. По подсчетам туркестанских чиновников коренное население
  Северного Кыргызстана после восстания 1916 г. уменьшилось на?
 80. Кто был первым главой правительства Кыргызской Советской
 81. Социалистической Республики?
 82. Укажите дату образования СНГ и вхождения Кыргызской Республики в это содружество?
 83. Когда праздновалось 1000-летие эпоса «Манас»?
 84. Укажите предприятия Кыргызстана по добыче сурьмы и ртути, которые в годы Великой Отечественной войны стали основными поставщиками этого стратегического сырья для оборонной промышленности?
 85. Когда Северный Кыргызстан присоединился к составу России?
 86. Укажите первого кыргызского историка, автора трудов «Мухтасартарых Кыргызыя » и «Тарыхкыргыз Шадмания », изданных в городе Уфе в 1913-14 гг.?
 87. Когда началось принудительное выселение бай-манапских и кулацких хозяйств за пределы республики, нанесшее большой урон сельскому хозяйству?
 88. В какой стране дальнего зарубежья проживает самая многочисленная диаспора кыргызов?
 89. Укажите, когда были Ошские события на почве национальных разногласий?
 90. В годы перестройки после многих лет молчания были реабилитированы?
  Укажите видного писателя Кыргызстана, который первым из кыргызских писателей стал лауреатом Государственных премий СССР, а в 1997 году стал Героем Кыргызской Республики?
 91. Кому из кыргызских феодалов удалось на короткое время стать ханом?
 92. Укажите ряд великих сказателей эпоса «Манас»?
 93. Укажите первую книгу, изданную на кыргызском языке в 1911 году и кто ее автор?
 94. 14 октября 1924 г. была образована?
 95. В каком уезде было уничтожено 70% населения в 1916 г.?
 96. Укажите дважды героя Советского Союза-Кыргызстанца?
 97. Укажите талантливую кыргызскую советскую балерину 1950-60 годов?
 98. Укажите известного киноактера и художника Кыргызстана?
 99. Какие есть национальные игры у кыргызов?
 100. Каких вы знаете выдающихся людей Кыргызстана?

География Кыргызстана

 1. В каком году Кыргызстан стал независимым и суверенным государством?
 2. В какой части Азии расположена Кыргызстан?
 3. С каким государством граничит Кыргызстан на севере?
 4. С каким государством граничит Кыргызстан на западе?
 5. С каким государством граничит Кыргызстан на юго-западе?
 6. С каким государством граничит Кыргызстан на юго- востоке?
 7. С какой из перечисленных стран Кыргызстан не имеет общей границы?
 8. Какой язык является государственным языком Кыргызстана?
 9. Какая самая высокая точка Кыргызстана?
 10. Какой из этих городов является административным центром Иссык-Кульской области?
 11. Сколько административных районов существует на территории Кыргызстана?
 12. Сколько городов является городами республиканского значения Кыргызстана?
 13. Какой из перечисленных районов не входит в состав Ошской области?
 14. Какой язык является официальным языком Кыргызстана?
 15. Какая область считается самой крупной в Кыргызстане по численности населения?
 16. На каком месте находится Кыргызстан по водным ресурсам?
 17. Сколько озер есть в Кыргызстане?
 18. Что такое понятие «Иссык-Куль»?
 19. В какой области Кыргызстана расположено Кировское водохранилище?
 20. Как называется самая длинная река в Кыргызстане?
 21. Сколько крупных гидроэлектростанций работает в Кыргызстане?
 22. В каком году и в каком регионе Кыргызстана была построена Курпсайская гидроэлектростанция?
 23. Какое место занимает Кыргызстан по запасам угля в Центральной Азии?
 24. Как называется крупное высокогорное золоторудное месторождение в Кыргызстане?
 25. В какой области расположено золоторудное месторождения Кумтор?
 26. В какой тип электростанций преобладает в Кыргызстане?
 27. Где расположен комбинат по производству сурьмы?
 28. Какие сельскохозяйственные угодия преобладают наибольшую площадь в Кыргызстане?
 29. В какой области Кыргызстана находится Учкурганский ГЭС?
 30. Анклавы каких государств находятся на территории Кыргызстана?
 31. Как называется самое крупное озеро в Кыргызстане?
 32. В каком водохранилище объем воды может достигать 19,5 млрд. м3?
 33. Как называется главная горная система Кыргызстана?
 34. Какие хребты принадлежат к северному Тянь-Шаню?
 35. Какие хребты включает южный Тянь-Шань?
 36. Какие хребты включает юго-западный Тянь-Шань?
 37. Сколько больших и малых месторождений золота разведано на территории Кыргызстана?
 38. Какая река является главной водной артерией Кыргызстана?
 39. Как называется самый крупный ледник Тянь-Шаня?
 40. Какова доля площади лесов в Кыргызстане?
 41. В каких лесах Кыргызстана можно встретить туркестанскую крысу?
 42. Назовите крупное млекопитающее, сохранившееся только во внутреннем Тянь-Шане?
 43. Какой хищник в Кыргызстане редко встречается и занесен в международную Красную книгу?
 44. Как называется рыба, завезенная из Аральского моря?
 45. Сколько видов рыб обитают в Иссык-Куле?
 46. В какой области Кыргызстана сохранился марал?
 47. Какой вид сурка встречается в Алайской долине?
 48. Какой вид транспорта наиболее развит в Кыргызстане?
 49. Какая автомобильная дорога проходит через перевал Долон?
 50. В каком городе Кыргызстана имеются все виды транспорта?
 51. В какой области Кыргызстана нет железных дорог?
 52. Какая область Кыргызстана имеет водный транспорт?
 53. По территории каких областей проходит нефтепровод?
 54. Какой вид транспорта в Кыргызстане является самым дешевым по себестоимости перевозимых грузов?
 55. Сколько километров составляет длина озера Иссык-Куль?
 56. Какое растение в Кыргызстане входит в группу эфемеров?
 57. Какие виды лесов имеют наибольшее распространение в Кыргызстане?
 58. Какие растения занесены в Красную книгу Кыргызстана?
 59. С каким из соседних государств самая короткая протяженность границы?
 60. С какого ледника берет начало река Большой Нарына?
 61. В каком городе Кыргызстана расположена крупнейшая ТЭЦ?
 62. Сколько национальностей проживает на территории Кыргызстана?
 63. По производству какого металла Кыргызстан занимает ведущее место?
 64. В какой области наибольший процент коренного населения?
 65. Какие руды добываются в Сары-Джазском месторождении?
 66. В каком сезоне используется высокогорные альпийские луга в Кыргызстане?
 67. В каком году цветок «Айгуль» был занесен в Красную Книгу?
 68. Где находится озеро Мерцбахера?
 69. Какая наименьшая высота Кыргызстана над уровнем моря?
 70. К какому типу по происхождению относится крупные озера Кыргызстана?
 71. В каком месте расположено сурьмяное месторождение?
 72. На какой высоте находится наивысшая точка Кыргызстана?
 73. Как называется самый известный растение в южном Кыргызстане?
 74. Какой из нижеперечисленных национальных парков находится в Таласской области?
 75. Сколько рек впадают в озеро Иссык-Куль?
 76. Чему равна общая площадь Кыргызстана?
 77. В какой области Кыргызстана больше всего городов и поселков городского типа?
 78. Какой вид транспорта наиболее развит в Кыргызстане?
 79. На какой высоте над уровнем моря находится озеро Сары-Челек?
 80. В переводе с какого языка и что означает Сон-Куль?
 81. Какой населенный пункт при Иссык-Кульской области имеет курортное значение?
 82. Какой климат Кыргызстана?
 83. На какой части Кыргызстана находится Чуйская область?
 84. Сколько областей в Кыргызстане?
 85. Какое самое важное природное богатство Кыргызстана?
 86. Как по-научному называется цветок Айгуль – эндемичный вид флоры Кыргызстана
 87. Какова высота пика Хан-Тенгри в Кыргызстане?
 88. Через какой перевал можно попасть из Таласской долины в Суусамырскую?
 89. Где в Кыргызстане находится «полюс холода»?
 90. Какой самый холодный город в Кыргызстане?
 91. Сколько составляет население Кыргызстана в настоящее время?
 92. Как называется лес в Кыргызстане, где растет грецкий орех?
 93. Какие редкие виды животных, обитающие в горах, встречаются на территории Кыргызстана?
 94. Сколько процентов площади составляет горы в Кыргызстане?
 95. Какое животное признан национальным символом Кыргызстана?
 96. Какой заповедник был создан самым первым в Кыргызстане?