Изилдөө иши

Илимий-изилдөө иштери:

* кафедранын илимий-изилдөө, илимий-практикалык жана эксперименталдык иштерин уюштуруу;
* илимий жана эксперименталдык изилдөөлөрдүн натыйжаларын иштеп чыгуу жана окуу процессине киргизүү;
кафедранын мүчөлөрүнүн илимий, илимий-практикалык конференцияларга, семинарларга жана симпозиумдарга катышуусу;
илимий долбоорлорду, гранттарды жана конкурстарды иштеп чыгууга жана аткарууга катышуу;