Дисциплиналар

Дисциплиналар

Кафедрада төмөнкү дисциплиналар окутулат:

  • анатомия
  • топографиялык анатомия
  • гистология

“КЭАУ” ОИӨКнын Окумуштуулар Кеңешинин 2018-жылдын 25-июлундагы № 42 протоколу менен бекитилген. Окуу – методикалык комплекси жөнундө жобого ылайык, КРнын Өкмөтүнүн 2015 – жылдагы токтому менен бекитилген жогорку кесиптик билим берүүнүн мамлекеттик билим берүү стандартынын негизинде,  “Дарылоо иши” багыты боюнча  кафедранын дисциплиналары боюнча дарс окуу, практикалык, лабораториялык сабактарды өтүү жана студенттердин өз алдынча ишин өткөрүү үчүн тапшырмалар жана көзөмөлдөө суроолору түрүндө  дидактикалык материалдарды камтыган окуу – усулдук комплекстер жана окуу программалары иштелип чыккан жана бекитилген.  ​

 

 

Окуу- усулдук комплекси

Кафедра студенттерди окутууда окуу- практикалык жана тажрыйбалык ишмердүүлүктү ийгиликтүү ишке ашыруу үчүн зарыл болгон акыркы заманбап маалымат технологияларын, электрондук билим берүү ресурстарын жана башка  маалымат тутумдарын колдонуп келет.

ОУК Гистология
ОУК Анатомия
ОУК топографиялык анатомия

ОУКтун толук нускасын анатомия кафедрасынан ала аласыздар.