Дисциплиналар

Тартип:

Тартип:

Окуу-методикалык комплекс:

Методикалык иштер боюнча:

  • кафедранын мүчөлөрүнүн окуу-методикалык ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз өркүндөтүү;
  • окуу процессин окуу жана методикалык жактан камсыз кылуунун сапатын жогорулатуу;
  • окутуунун жаңы жана прогрессивдүү технологияларын колдонуу боюнча сунуштарды иштеп чыгуу;
  • кафедранын дисциплиналары боюнча жаңы программаларды, окуу китептерин жана окуу куралдарын түзүүгө катышуу;

Силлабус