Тарбиялык иштер

Тарбия иштеринин максаты: Коомдогу өзгөрүп туруучу жашоо шарттарына көнүүгө жөндөмдүү өз алдынча инсанды гармониялуу өнүктүрүү. Милдеттери: билим берүү процессин башкаруу; жигердүү турмуштук позициясын калыптандыруу, башка адамдар менен баарлашуу жөндөмдүүлүгү; анын жекелик өнүгүүсүнүн өз ден-соолугуна содействие формированию сознательного отношения обучающегося к своему здоровью как основе личностного развития; студенттин адептик сапаттарын өркүндөтүү; алардын мүмкүнчүлүктөрүн жана ыктарын өнүктүрүү […]

Пайдалуу шилтемелер

ЭАММдин студенттери кыскача макалаларды, клиникалык шилтемелерди, электрондук китептерди, макалаларды, диаграммаларды, суроолор банкын, Медицина факультетинин студенттери үчүн бир нече пайдалуу шилтемелерди таба алат жана медик-студенттердин форумдарын социалдык тармактарда,  ж.б. талкууласа болот. General https://scholar.google.com/ – Search articles, case reports, research, journals, etc using the power of Google https://radiopaedia.org/ Radiopaedia is the best go-to resource of radiology for […]

Активдүүлүк

Назад Далее Жалпы максаттарга ылайык, ЭАММдин негизги максаттары катары студенттерге тарбиялоо берүүнүн төмөнкү багыттары кабыл алынды: Кесиптик эмгек тарбиясы Жарандык- патриоттук жана укуктук тарбия маданий-адептик тарбия Спорт жана ден- соолукту чыңдоо тарбиясы; Ата-энелер менен иштөө; Студенттик өз алдынча башкаруу. Иш-чаралар Маданий-массалык иш-чаралар: Маданий иш-чаралардын максаты – чет элдик студенттердин жаңы социалдык чөйрөгө туура жана дени […]

Илимий ийримдер

Студенттик илимий кружокту түзүү максаттары: Студенттик илимий кружок  – илимий изилдөөлөрдү жүргүзүү көндүмдөрүнө ээ болуу каалоосун билдирген жана  бул ишмердүүлүктү окуу менен ийгиликтүү айкалыштырууга жетишкен, студенттердин ыктыярдуу уюму.  Студенттик илимий кружок – бул ЭАММдин студенттик илимий коомунун түзүмдүк бөлүмү.   Студенттик илимий кружоктун ишинин негизги милдеттери: студенттердин илимий чыгармачылыкка кызыгуусун жана муктаждыгын калыптандыруу; чыгармачыл ой […]

Спорт

Спорттук жетишкендиктер Дене тарбия жана спортту өнүктүрүүгө кам көрүү ар бир мамлекеттин эң маанилүү милдеттеринин бири. Спортто адам өз мүмкүнчүлүктөрүнүн чегин кеңейтүүнү көздөп, бул жетишкендиктер жана ийгиликсиздиктердин аркасында жаралган сезимдердин кең дүйнөсү, таанымал көрүнүш, адамды жана өзүн-өзү тарбиялоонун натыйжалуу каражаты, мында адамдар ортосундагы мамилелердин татаал процесси камтылат. Ден соолук жаш адамдын гармониялык өсүшү гана үчүн […]

Студенттик уюмдар

КЭАУ ЭАММдин студенттери – Азиялык медик-студенттер ассоциациясынын активдүү катышуучулары Азиялык медик-студенттердин эл аралык ассоциациясы (AMSA) Азиядагы, Азиялык-Тынч океандык аймактар жана башка өлкөлөрдөгү медик-студенттер үчүн маанилүү өкүлчүлүктүү уюмдардан болуп саналат. Биз, 17 толук толук укуктуу мүчөлөрдүн ичинен, академиялык компетенттүү, демилгелүү жана социалдык маданияттуу 2 айкалыштырылган  жана 8 байкоочу-мүчөлөрүнүн шыпаакерлерин чогултуп алабыз. Бүгүнкү күндө AMSA коммерциялык эмес, […]