Тарыхы

День открытых дверей Уважаемые доктора, приглашаем Вас на экскурсиюпо Университетской клинике МУК “A Medical Clinic” по адресу: ул. Турусбекова 88/1 Дата: 7 октября 2022 г. Время: с 15:00 до 18:00 Текст

Басылмалар

Монография Айдаралиев А.А., Боконбаев К.Дж., Кыргызстандын туруктуу өнүгүүсүнө тоскоолдуктар. LAMBERT Academiс Pablishing, Германия, 2018, с. 240. Борбордук Азияда жер үстүндөгү жана аралыктан изилдөөлөр (Айдаралиев А.А., жамааттык монография). «City Print». Бишкек, 2019. 216 б. Суу менен камсыздоо жана тамак-аш өндүрүшүндөгү техникалык регламенттер. Белов Г.В., Касымбеков Ж.О. Профессор Беловдун илимий мектеби. Бишкек, 2020. 220 бет. Миокард инфаркты […]

Изилдөө темалары

ЭАММдеги илимий иштер бардык университеттердегидей эле университеттин маанилүү түзүлүшү болуп саналат.  Илимий ишмердүүлүктүн уюштуруу формалары жаңы илимий багыт болуп саналат, анткени жаңы чакырыктар, илимдин негизги багыты Россиянын табигый илимдер академиясында “Кыргызстандын ар түрдүү жаш курагындагы жашоочуларынын өзгөчө кырдаалдардагы  медициналык-экологиялык коопсуздугу” деп 2021-жылдын 14-январында РАЕ № 0302 базасына  катталган.

Илимий студенттик ийримдер

Студенттердинилимий-изилдөө иштери:  ЭАММдин (СИИИ) студенттеринин илимий-изилдөө иши баарынан мурун университеттин жана факультеттин окуу маселеринен чыгат жана билимдин тиешелүү тармагында адистерди даярдоого көмөк көрсөтөт. Илимий-изилдөө иши чыгармачыл жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрүү менен билим берүү, илимий жана инновациялык процесстеринин биримдигин   түзөт, студенттерди   кесиптик- чыгармачыл  даярдоосун жакшыртууну, илимий изилдөөлөргө студенттерди тартуу түрлөрүн өркүндөтүү, ошондой эле,  өзгөчө, медициналык маселелерге байланыштуу жеке […]

Редакциялык-басма кеңеши

КЭАУ ЭАММдин окумуштуулар кеңеши 2021-жылдын июль айында түзүлгөн.  Башкалардын арасынан ОКнын ишине төмөндөгүлөр кирет: КЭАУ ЭАММдин окуу-илимий-усулдук адабияттарын жана илимий басылмаларынын пландарын бекитүү. ЭАММдин окутуучулары тарабынан иштелип чыккан илимий басылмаларын жана окуу-усулдук адабияттарын экспертизалоо, ББжИМдин грифин алууга же кол жазмаларын басууга берүүгө сунуштоо.

Илимий мектептер

КЭАУнун илимий мектептери Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги жана Россиянын Табигый илимдер академиясы тарабынан катталган профессор Г.В. Беловдун “Кыргызстандын өзгөрүлгөн климатоэкологиялык шарттарында оорулардын эпидемиологиясы, патогенези жана саногенези” илимий мектеби. Профессор Э.М. Акматованын Россиянын Табигый илимдер академиясы тарабынан катталган “Биологиялык коопсуздукту башкаруу” илимий мектеби.  Төмөнкү жетекчилердин башчылыгы алдында илимий мектептердин ачылышы пландаштырылууда: КРнын Улуттук […]

Атайын кеңештер

КЭАУ ЭАММ адистиктер боюнча докторлук жана кандидаттык диссертацияларды жактоо боюнча Д 14.14.585 диссертациялык кеңешинин биргелешкен түзүму болуп саналат. 03.01 – физиология; 03.03 – патологиялык физиология; 03.11 – калыбына келтирүү медицинасы, спорттук медицина, дарылоо дене тарбиясы, курортология жана физиотерапия. КЭАУ ЭАММ адистиктер боюнча докторлук жана кандидаттык диссертацияларды жактоо боюнча Д 14.14.585 диссертациялык кеңешинин биргелешкен түзүму болуп […]